Deklaracje ZUS zmiany 2014 nowe kody


Deklaracje ZUS są dla niejednego przedsiębiorcy czarnym snem. Ogarnięcie tematyki wzorów deklaracji ubezpieczeniowych płatnika, ubezpieczonego i innych dotyczących pracowników bardzo często jest niemożliwe. Jak już po jakimś czasie przyzwyczaimy się do odpowiednich procedur, to Pan Minister wydaje nowe rozporządzenia i zabawa zaczyna się od nowa. Dokładnie tak samo jest tym razem. 1 listopada zeszłego roku weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczące określania wzorów zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i ich korekt, zgłoszeń płatnika składek, czyli deklaracji potocznie znanych jako:  ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS ZSWA.

I tak zgodnie z tym rozporządzeniem wprowadzane sa nowe kody ubezpieczeniowe i korekty już istniejących. Od początku 2014 roku mamy kody, które dotyczą:

1. osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 • 12 50 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność,
 • 12 60 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca,
 • 12 70 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą,
 • 12 80 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna,
 • 12 90 – osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu,

2. osób pobierających emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne:

 • 26 00 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • 27 00 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3. świadczeń i przerw:

 • 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
 • 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
 • 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,
 • 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,

W związku ze zmianami kodów, ulegają zmianie same deklaracje:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
 • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS ZSWA – zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zmiany są obowiązkowe dla wszystkich płatników składek począwszy od początku 2014 roku. W przypadku wątpliwość zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura rachunkowego.