Leasing operacyjny księgowanie w KPiR


Leasing operacyjny od zawsze powodował szereg niejasności dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomimo otrzymywania co miesiąc faktury od leasingodawcy często pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu ich ewidencjonowania. Największą z wątpliwości budzi przypadek, w którym data wystawienia dokumentu i data sprzedaży odnoszą się do dwóch różnych miesięcy. Jak w takim przypadku zaksięgować wydatek w księdze przychodów i rozchodów oraz w jaki sposób rozliczyć naliczony podatek VAT?
Podczas trwania umowy leasingowej dzierżawiony środek trwały należy do leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast, korzystając ze środka trwałego będącego przedmiotem umowy zalicza do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe wraz z uiszczoną przy sporządzaniu umowy opłatą wstępną. Zgodnie z podstawową zasadą fakturę obejmującą raty leasingowe ewidencjonuje się w KPiR pod datą jej wystawienia. Generalnie nie ma znaczenia, czy data sprzedaży została oznaczona na inny miesiąc. W związku z tym w stosunku do podatku VAT leasingobiorca ma prawo do odliczeń tego podatku na zasadach ogólnych.
W przypadku podatku dochodowego, leasing operacyjny jest dla leasingobiorcy pośrednim kosztem prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za moment poniesienia kosztu określa się dzień wystawienia faktury, lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do zaksięgowania. Ponadto wyżej wymieniona ustawa wspomina, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały faktycznie poniesione. Ponieważ fakturowanie zwykle odbywa się na początku danego okresu, a więc “z góry”, fakturę wystawioną przez leasingodawcę za korzystanie z przedmiotu, należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z widniejącą na dokumencie datą wystawienia.

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym.