Niewpłacenie zaliczki podatek dochodowy – skutki


Niewpłacenie zaliczki podatek dochodowy przez płatnika może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami. W skrajnych przypadkach może to być nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego tez płatnicy, zazwyczaj są to przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, muszą pamiętać o szeregu spoczywających na nich obowiązkach związanych z odprowadzeniem pobranej od pracownika zaliczki na jego podatek od dochodu. Zgodnie z zapisem w art. 30 obowiązującej ordynacji podatkowej całkowitą odpowiedzialność zarówno za podatek niepobrany, jak i pobrany, ale nie wpłacony ponosi pracodawca – płatnik. Istotne jest również to, że płatnik odpowiada całym swoim majątkiem. Czyli jednym słowem Nie pobranie lub nie wpłacenie pobranych od pracowników zaliczek na podatek dochodowy na rzecz odpowiedniego urzędu skarbowego jest czynem zabronionym i wiąże się z odpowiedzialnością karną – skarbową.
Kodeks Karny Skarbowy w art.77 wyraźnie mówi: „… płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Jeśli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza 320 tys. zł, płatnikowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. Jeśli natomiast kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu – ustalonego na rok 2013 na poziomie 8 tys. zł, sprawca czynu zabronionego podlega jedynie karze grzywny za wykroczenie skarbowe. …”

Aby uniknąć tak dużych kar za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe należy wpłacić należne zaliczki podatku na konta odpowiednich urzędów skarbowych przed wszczęciem postępowania karno-skarbowego wobec płatnika. Nieco mniejszych kar może się spodziewać przedsiębiorca, który wspomnianych zaliczek na podatek dochodowy nie pobiera wcale, bądź pobiera je w wysokości niższej niż należna. O ile kara grzywny może opiewać na tę samą wysokość, o tyle w skrajnych przypadkach, płatnikowi takiemu grożą nie 3, a 2 lata więzienia.

Aby zapobiec nieterminowym wpłatom należnych pobranych zaliczek od pracowników na rzecz urzędu skarbowego najlepiej podpisać umowę z dobrym biurem rachunkowym dotyczącą obsługi księgowej, podatkowej. Przedsiębiorca może uniknąć wówczas bardzo kosztownych skutków własnych niedociągnięć.