Odliczenia VAT na samochód w 2014 roku


Odliczenia VAT na samochód w 2013 roku były zgodnie z obowiązującą Ustawą mocno ograniczone. Ograniczenia te, zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa były wymuszone koniecznością zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w naszym kraju. Okres ten został wówczas oznaczony do 31 grudnia 2013. Oznacza to, że przyjęte ograniczenia od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać już nie będą. Ponadto wszelkie regulacje dotyczące odliczeń VAT na samochód osobowy będą określone bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jak dotychczas w ustawie o rachunkowości. Zmienia się pojęcie (definicja) samochodu osobowego. Zgodnie z nową definicja ujętą w noweli Ustawy o CIT (Art. 4a, pkt 9a) oraz Ustawy o PIT (Art. 5a, pkt 19a) przez samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

1. Pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2. Pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3. Pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4. Pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5. Pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny;
6. Pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w punktach. 1-5, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Należy nadmienić, że zgodnie z artykułami 5d (PIT) i 4c (CIT) w przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie określonych wyżej wymagań powinno być stwierdzone poprzez przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego wydaniem zaświadczenia o spełnieniu wymagań i wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu.