Skip to content

SPÓŁKA CYWILNA

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA CYWILNA

Spółka cywilna to innymi słowy umowa zawarta przez wspólników w celu osiągnięcia określonego celu. Zazwyczaj w umowie wspólnicy zobowiązują się wzajemnie do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, np poprzez wykonywanie określonych zadań, wniesienia konkretnych udziałów itp. Spółka cywilna jest ponadto prawną formą współdziałania gospodarczego dwóch, lub więcej osób fizycznych lub prawnych.

CELE SPÓŁKI CYWILNEJ

Cel gospodarczy spółki cywilnej może być jednorazowy (np budowa domu) lub długotrwały. Tym samym Spółka cywilna może być powołana na czas określony, jak również na czas nieoznaczony. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani wnieść do spółki wkłady przewidziane w Umowie Spółki. Wkłady nie muszą mieć postaci czysto pieniężnej. Wkładem może być prawo do użytkowania gruntu, użytkowania lokalu, używania prywatnego samochodu wspólnika, świadczenie usług określonych w umowie przez wspólnika. Ważne jest to, że obowiązek wniesienia wkładu nie musi ciążyć na wszystkich wspólnikach. Każdy ze wspólników ma obowiązek wywiązania się z zapisów Umowy Spółki.

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

Zapisy umowy powinny jednoznacznie określać wartość wniesionych przez wspólników udziałów. Z prawnego punktu widzenia majątek spółki jest współwłasnością wspólników, a dokładnie: współwłasnością łączną (art. 196 k.c.). W czasie trwania spółki wspólnik nie może rozporządzać swoim udziałem we wspólnym majątku, nie może też domagać się podziału wspólnego majątku. Wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału w majątku Spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki powstałe w trakcie jej funkcjonowania. Ta solidarna odpowiedzialność oznacza, że za powstałe długi każdy wspólnik odpowiada zarówno wspólnym majątkiem spółki, jak i całym swoim majątkiem osobistym (małżeńskim w wypadku braku rozdzielności majątkowej). Istotą spółki cywilnej jest właśnie wspólna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania Spółki.

NAPISZ DO NAS

W przypadku spółki cywilnej warto wszystkie sprawy związane ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego, czy ZUS zlecić zewnętrznej firmie księgowej. Profesjonalnie działające BIURO RACHUNKOWE kompleksowo zajmie się sprawami związanymi z prowadzeniem spółki. Do takich obowiązków należą między innymi określenie najlepszej formy opodatkowania, określenie najbardziej optymalnego sposobu prowadzenie rozrachunków, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT i wysyłanie ich do urzędu skarbowego, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS wspólnikom i pracownikom.