Skip to content

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Spółka komandytowa zaliczana jest do kategorii spółek osobowych i stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego. Istotą tego rodzaju prowadzenia działalności jest względnie stały skład osobowy, duże znaczenie cech osobistych poszczególnych wspólników i brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki.

CELE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Celem spółki komandytowej jest prowadzenie działalności gospodarczej pod szyldem zawierającym nazwisko lub nazwę jednego lub kilku komplementariuszy, oraz dodatkowe oznaczenie: spółka komandytowa, lub dopuszczony w obrocie handlowym skrót: sp. k. Istotne jest to, że jeśli w nazwie spółki zostanie umieszczone nazwisko komandytariusza, to odpowiada on wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Dlatego też Spółka posiada przedmiotowość prawną, ale nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

WSPÓLNICY W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

W spółce komandytowej istnieją dwie kategorie wspólników. Pierwszą jest komplementariusz, który jest wspólnikiem aktywnym, który na codzień prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim zarządcą majątkiem. Jego czynne uczestnictwo w kierowaniu spółką obkupione jest jednak nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki wobec osób trzecich całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność komplementariusza jest jednak subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (podobna zasada obowiązuje wobec Zarządu w spółce cywilnej). Drugą kategorię wspólników tworzy komandytariusz, który jest wspólnikiem pasywnym, z zasady nie prowadzącym bieżących spraw spółki. Skutkuje to ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania wobec osób trzecich. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie spółki kwoty, czyli do tzw. sumy komandytowej. Natomiast jeśli komandytariusz wniesie do Spółki wkład równy lub większy niż określona suma komandytowa, jest całkowicie wolny od odpowiedzialności osobistej.

NAPISZ DO NAS

Powstanie spółki komandytowej następuje w momencie wpisu jej do Rejestru Spółek, co poprzedzone jest zawarciem umowy spółki w postaci aktu notarialnego. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru ma każdy jej wspólnik, również komandytariusz. O rejestracji spółki sąd rejestrowy ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.