Skip to content

SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

Spółka komandytowo akcyjna jest spółką osobową, podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa. Niemniej ta forma spółki łączy ze sobą cechy spółki komandytowej i cechy spółki akcyjnej. Dzięki temu ta forma spółki jest dość atrakcyjna formą prowadzenia działalności gospodarczej. Istotą jest fakt, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych, do spółki komandytowo – aukcyjnej mają zastosowanie przepisy dotyczące spółki jawnej, a w sprawach, co do których te przepisy nie obowiązują, stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej, w szczególności przepisy te dotyczą kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia.

ORGANIZACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNEJ

Spółka komandytowo – akcyjna może nabywać we własnym imieniu prawa majątkowe, własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, Może zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozwana. Prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko, bądź nazwę jednego z komplementariuszy, oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrót: S.K.A. Ważne, aby nazwisko akcjonariusza nie było umieszczone w nazwie spółki, pod rygorem odpowiedzialności osobistej akcjonariusza względem osób trzecich za ewentualne zobowiązania spółki. W spółkach komandytowo – akcyjnych, tak jak w spółkach kapitałowych utworzony jest kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 50.000 zł. Dodatkowo obowiązkowe jest powołanie Rady Nadzorczej w przypadku liczby akcjonariuszy równej lub większej od 25, oraz Walnego Zgromadzenia.

WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNEJ

Wspólnikami w Spółce komandytowo akcyjnej mogą być jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, oraz osoby prawne i osoby fizyczne. Wspólnicy dzielą się na komplementariuszy i akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki jest wspólnikiem pasywnym, nie prowadzącym spraw spółki, którą może reprezentować tylko i wyłącznie jako pełnomocnik. Akcjonariusz nie odpowiada wobec osób trzecich za ewentualne zobowiązania spółki pod warunkiem, że jego nazwa lub nazwisko nie zostało wpisane w nazwie Spółki. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki i reprezentujący spółkę na zewnątrz. Jest zatem nieograniczenie odpowiedzialny za zobowiązania spółki. Komplementariusz właśnie odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komplementariuszami (o ile są), za wszystkie zobowiązania spółki.

NAPISZ DO NAS

Powstanie Spółki Komandytowo Akcyjnej następuje poprzez stworzenie przez założycieli statutu spółki. Wymagana jest forma aktu notarialnego. Statut spółki powinien być zaakceptowany i podpisany przez wszystkich komplementariuszy. Ponadto statut powinien zawierać, oprócz nazwy i siedziby spółki – przedmiot jej działalności, czas trwania spółki, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza wraz z wartością, wysokość kapitału zakładowego i sposób jego zebrania, liczbę i wartość akcji ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela. Po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokonaniu formalności skarbowych, które najlepiej powierzyć dla biura rachunkowego, Spółka może zacząć swoją działalność.