Skip to content

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa, w której ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze realizowane przez przedsiębiorcę w formie uproszczonej. Podstawowymi zapisami w Książce przychodów i rozchodów (KPiR) są wszelkiego rodzaju osiągnięte przychody działalności gospodarczej. W szczególności sprzedaż towarów i usług, sprzedaż dóbr ewidencjonowanych. Wszelkiego rodzaju rozchody, czyli zakup towarów, usług i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym koszty prac badawczo rozwojowych, o ile takie prace Przedsiębiorca wykonuje. Wszelkiego rodzaju wydatki uboczne, takie jak wynagrodzenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych itp.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DLA KOGO?

Jako, że ta forma ewidencji jest formą uproszczoną – nie jest dla wszystkich. Choć jest najczęściej spotykaną formą prowadzonej księgowości w mikrofirmach. Do prowadzenia KPiR w obecnej chwili zobligowane są:

  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne, spółki partnerskie;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie związaną z rolnictwem, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, których roczny przychód netto z całej działalności operacyjnej nie przekroczył w przeliczeniu wartości 1,2 mln Euro. W momencie przekroczenia tego pułapu osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

W JAKI SPOSÓB ZAŁOŻYĆ KPiR

Sposób zakładania i prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został szczegółowo opisany w §10 Rozporządzenia Ministra  Finansów  z dnia 22 grudnia 2003 roku z późniejszymi poprawkami w sprawie prowadzenia ksiąg. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem KPiR powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Gdy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, również powinna być ona założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik w ciągu 20 dni od momentu jej założenia ma obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca swojego zamieszkania.

NAPISZ DO NAS

Nasze biuro rachunkowe Buchalter specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i działalność w formie spółek cywilnych i partnerskich. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.