Spółka Jawna


Spółka Jawna ( najczęściej zapisywana skrótowo jako Sp. J.) to osobowa spółka prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo) pod własną firmą i niebędącą inną spółką handlową. Spółka Jawna posiada swój majątek uzyskany poprzez wkłady wniesione do spółki przez wspólników oraz całe mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
Spółkę Jawną zakłada się poprzez zawarcie umowy spółki. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i powinna zawierać między innymi firmę i siedzibę spółki, dokładne określenie wkładów wnoszonych przez wspólników, przedmiot działalności spółki oraz dokładnie określony czas trwania spółki. Ponadto wymagane jest wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez jednego ze wspólników.

W Spółce Jawnej każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki bez dodatkowego wynagrodzenia. Powierzenie prowadzenia spraw Spółki jednemu lub kilku wspólnikom wymaga podjęcia stosownej uchwały lub określenie tego faktu w umowie. Za prowadzenie spraw Spółki wspólnik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku, gdy mamy do czynienia z działaniem wykraczającym poza zwykły zakres czynności wymaga się podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników. W wyjątkowych sprawach nagłych, w których Spółka jest narażona na szkodę, wspólnicy mający prawo do prowadzenia spraw spółki mogą bez uchwały taką sprawę wykonać bez narażania się na sankcje. Każdy wspólnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia spraw spółki, jak również może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki tylko przez prawomocne orzeczenie właściwego sądu.
W spółce Jawnej całą odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze Spółką bez ograniczeń, całym swoim majątkiem obecnym, jak i przyszłym. Niemniej jednak wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólników (lub wspólnika) dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna.

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji dotyczącej prowadzenia KSIĘGOWOŚCI DLA SPÓŁEK JAWNYCH prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Rachunkowym lub wypełnienie formularza obok.