Skip to content

SPÓŁKA JAWNA

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA JAWNA

Spółka Jawna ( najczęściej zapisywana skrótowo jako Sp. J.) to osobowa spółka prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo) pod własną firmą i niebędącą inną spółką handlową. Spółka Jawna posiada swój majątek uzyskany poprzez wkłady wniesione do spółki przez wspólników oraz całe mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółkę Jawną zakłada się poprzez zawarcie umowy spółki. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i powinna zawierać między innymi firmę i siedzibę spółki, dokładne określenie wkładów wnoszonych przez wspólników, przedmiot działalności spółki oraz dokładnie określony czas trwania spółki. Ponadto wymagane jest wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez jednego ze wspólników.

OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

W Spółce Jawnej każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki bez dodatkowego wynagrodzenia. Powierzenie prowadzenia spraw Spółki jednemu lub kilku wspólnikom wymaga podjęcia stosownej uchwały lub określenie tego faktu w umowie. Za prowadzenie spraw Spółki wspólnik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku, gdy mamy do czynienia z działaniem wykraczającym poza zwykły zakres czynności wymaga się podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników

SYTUACJE NAGŁE

W wyjątkowych sprawach nagłych, w których Spółka jest narażona na szkodę, wspólnicy mający prawo do prowadzenia spraw spółki mogą bez uchwały taką sprawę wykonać bez narażania się na sankcje. Każdy wspólnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia spraw spółki, jak również może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki tylko przez prawomocne orzeczenie właściwego sądu.

NAPISZ DO NAS

W spółce Jawnej całą odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze Spółką bez ograniczeń, całym swoim majątkiem obecnym, jak i przyszłym. Niemniej jednak wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólników (lub wspólnika) dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna.