Skip to content

SPÓŁKA AKCYJNA

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka Akcyjna jest powszechnie stosowana formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy spółki tworzy wkład finansowy założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. Kapitał jest podzielony na równe części tworząc akcje. Akcje mogą być kupowane lub sprzedawane na giełdzie. Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sądy gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z kodeksem Spółek Handlowych, na podstawie którego funkcjonują spółki akcyjne we władzach spółki obowiązkowo musi istnieć stały organ nadzorczy – rada nadzorcza.

RADA NADZORCZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Zadaniem rady jest sprawowanie stałego nadzoru nad zarządem. Rada nadzorcza składa się z minimum trzech członków, a w spółkach z udziałem publicznym – 5 członków, którzy są powoływani i odwoływani przez zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd spółki jest powoływany maksymalnie na 5-cio letnie kadencje. Do obowiązków Zarządu należy prowadzenie spraw bieżących oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz.

WADY I ZALETY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Jak każda forma prowadzenia działalności, Spółka Akcyjna posiada zarówno wady i zalety. Do głównych zalet tej formy można zaliczyć brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, łatwe gromadzenie kapitału podczas trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów z powodu jawności danych finansowych, prowadzeniu pełnej księgowości, publikacji rocznych raportów finansowych i obowiązkowym audytom księgowym.

NAPISZ DO NAS

Największymi wadami spółki akcyjnej jest dość skomplikowany, drogi i czasochłonny proces rejestracji oraz duże wymagania formalne podczas działalności gospodarczej, przymus prowadzenia pełnej księgowości oraz przymus zatrudniania specjalistycznej obsługi zarządczej, finansowej i prawnej, brak wpływu na działalność spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych. Ważną wadą jest również skomplikowany i czasochłonny proces likwidacji spółki akcyjnej.