Skip to content

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Każde stowarzyszenie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności ma w obowiązku zgłoszenie w US.Obowiązek ten powstaje z chwilą podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z działalnością Stowarzyszenia. Z chwilą rozpoczęcia działalności Stowarzyszenie musi ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze, czyli przy zakupach kosztowych posiadać faktury VAT lub rachunki, przy sprzedaży towarów lub usług powinno wystawiać i ewidencjonować faktury VAT sprzedaży lub rachunki sprzedaży, powinno również ewidencjonować wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne gotówkowe, jak i bankowe.

KWESTIE PODATKOWE?

W związku z tym, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić taka samą księgowość jak stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ustawa regulująca podatki dla stowarzyszeń i fundacji, tak jak ustawa podatkowa, nie wyłącza obowiązków księgowych stowarzyszeń zwykłych. Ponadto, zarówno w przypadku jednych, jak i drugich stowarzyszeń sprawy dotyczące sprawozdawczości mają również takie same wymogi.

OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ

O obowiązku prowadzenia księgowości stowarzyszeń i fundacji mówi dokładnie Ustawa z dnia 29 września 1994 roku.

  • sporządzenie planu kont księgowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz opracowanie podstawowych zasad rachunkowości w stowarzyszeniu;
  • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, czyli bieżące dokonywanie wpisów w ewidencji;
  • obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w przypadku, gdy stowarzyszenie czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą;
  • sporządzanie sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności stowarzyszenia wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat;
  • sporządzanie raportów dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia;
  • prowadzenie i przechowywanie przez ustawowy okres rejestru zakupów i sprzedaży VAT;
  • reprezentowanie stowarzyszenia, czy fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas toczących się kontroli skarbowych.

NAPISZ DO NAS

Biura rachunkowe prowadzące usługi księgowości dla stowarzyszeń lub księgowości dla fundacji powinny posiadać odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz dysponować odpowiednim certyfikatem poświadczającym posiadanie kwalifikacji w zakresie proponowanych usług. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura, aby w razie niekorzystnych dla stowarzyszenia czy fundacji działań móc pokryć ewentualne koszty poniesione przez podmioty. Mając na względzie powyższe zapraszamy do współpracy.